Keteladanan Imam Ja'far Ash-shadiqSuatu saat Imam Ja’far ash-Shadiq sedang bersama budaknya yang sedang menuangkan air. Tanpa sengaja, air tumpah dan mengenai pakaian Imam Ja’far. Beliau lalu memandang budaknya dengan pandangan kurang suka (tanda marah). Namun, sang budak buru-buru menyitir potongan QS Ali Imran ayat 134, “Wa al-kâzhîmîn al-ghayzh ([Orang-orang yang bertakwa itu] adalah mereka yang bisa menahan amarah).”

Imam Ja’far berkata, “Kalau begitu, aku telah menahan amarahku kepada kamu.” 

Sang budak melanjutkan, “Wa al-âfîna ‘an an-nâs ([Orang-orang yang bertakwa itu] adalah mereka yang bisa memaafkan manusia).” 

Imam Ja’far berkata, “Aku pun telah memaafkan kamu.” 

Sang budak melanjutkan lagi, “Wa AlLâhu yuhibb al-muhsinîn (Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan).” 

Imam Ja’far kembali berkata, “Kalau begitu, pergilah. Engkau sekarang merdeka karena Allah, dan untuk kamu, aku beri hartaku sebesar seribu dinar.” (Ibnu al-Jauzi, Bahr ad-Dumû’, hlm. 175).

Begitulah keagungan Imam Ja’far. Seorang ulama yang amat bertakwa. Beliau langsung mengamalkan seluruh isi kandungan ayat tersebut tanpa ditunda-tunda meski itu disampaikan hanya oleh budaknya. 

Yang lebih menakjubkan, hanya untuk menebus ‘kesalahan’-nya—yakni sekadar memandang budaknya dengan perasaan tidak suka—ia rela membebaskan budaknya itu plus memberi budak itu sedekah seribu dinar (lebih dari Rp 2,5 miliar)!

*

Nama lengkapnya adalah Ja’far bin Muhammad bin ‘Ali Zainal ‘Abidin bin al-Husain bin ‘Ali bin Abi Thalib ra. Imam Ja’far lahir di Kota Madinah pada tahun 80 H dan wafat di kota yang sama pada tahun 148 H dalam usia 68 tahun. Karena nasab kakek-nenek dari pihak ibunya bermuara kepada Abu Bakar ash-Shiddiq, Imam Ja’far ash-Shadiq berkata, “Aku dilahirkan oleh Abu Bakar dua kali.” *(Adz-Dzahabi, _Siyâr ‘A’lam an-Nubala_, hlm. 259).*

_Ash-Shâdiq_ merupakan gelar yang selalu tersemat pada beliau karena ia terkenal dengan kejujuran dalam hadis, ucapan-ucapan dan tindakan-tindakannya. Gelar ini pun masyhur di kalangan kaum Muslim. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah acapkali menyematkan gelar ini pada beliau *(Syaikh Ali asy-Syibl, _Al-Mûjiz al-Fâriq min Ma’âlim Tarjamah al-Imâm Ja’far ash-Shâdiq_, I/1).*

Imam Ja’far ash-Shadiq memang memiliki kerpibadian agung. 

Di dalam Kitab *_Tahdzîb at-Tahdzîb (II/104)_*, Imam Malik menceritakan keagungan Imam Ja’far ash-Shadiq ra. _“Aku sering mengunjungi ash-Shadiq. Aku tidak pernah menemui dia kecuali dalam tiga keadaan: shalat, puasa dan membaca al-Quran. Aku tidak pernah melihat beliau meriwayatkan sebuah hadis Nabi saw. kecuali dalam keadaan berwudhu’. Beliau adalah seorang yang paling bertakwa, wara’ dan paling berilmu selepas zaman Nabi Muhammad saw.”_

Imam Ja’far juga dikenal sifat kedermawanan dan kemurahan hatinya. Beliau seakan meneruskan kebiasaan kakeknya, Zainal ‘Abidin, yaitu sering bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Pada malam hari yang gelap, ia sering memanggul sekarung gandum, daging dan membawa uang dirham di atas pundaknya. Semuanya beliau bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan dari kalangan orang-orang fakir di Madinah tanpa diketahui jatidirinya.

*

Imam Ja’far ash-Shadiq berguru kepada para ulama besar. Ia berguru kepada para Sahabat Nabi saw. yang berumur panjang seperti Sahl bin Sa’id as-Sa’idi dan Anas bin Malik ra.; juga berguru kepada sejumlah tâbi’în.

Berkat keilmuan dan kefakihannya, banyak sanjungan para ulama mengarah kepada beliau. Salah seorang muridnya, Abu Hanifah, misalnya, pernah berkata, “Tidak ada orang yang lebih faqih dari Ja’far bin Muhammad.”

Abu Hatim ar-Razi di dalam Al-Jarh wa at-Ta’dîl (II/487) berkata, “Dia tsiqah, tidak perlu dipertanyakan orang sekaliber dia.”

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah juga memuji beliau dengan ungkapan, “Sesungguhnya Ja’far bin Muhammad adalah imam berdasarkan kesepakatan Ahlus Sunnah.” (Minhâj as-Sunnah, II/245).


Sebagai keturunan Ahlul Bait Nabi saw., Imam Ja’far tentu amat menghormati Sahabat

 Nabi terkemuka, Abu Bakar dan Umar ra., yang tak lain keduanya adalah mertua Nabi saw. Beliau pernah berkata, “Siapa saja yang mengira aku adalah imam ma’shûm yang wajib ditaati, aku benar-benar tidak ada sangkut-paut dengan dia. Siapa saja yang mengira bahwa aku berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar, aku berlepas diri dari orang itu.’’ (Adz-Dzahabi, Siyâr ‘A’lam an-Nubala, hlm. 259).

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Hanan bin Sudair yang berkata, “Aku pernah mendengar Ja’far bin Muhammad, saat ditanya tentang Abu Bakar dan ‘Umar, ia berkata, ‘Engkau bertanya tentang orang yang telah menikmati buah dari surga.’”

Beliau juga pernah berkata, “Aku tidak akan mendapat syafaat Muhammad saw. pada Hari Kiamat nanti jika aku tidak mencintai Abu Bakar dan Umar serta memusuhi musuh keduanya.” (Târîkh al-lslâm, VI/46).Terlalu banyak nasihat penting yang meluncur dari lisan yang mulia Imam Ja'far ash-Shiddiq. Berikut hanya salah satunya. Kata beliau:

“Sungguh Allah SWT merahasiakan tiga perkara dalam tiga perkara lain: Pertama, Allah SWT merahasiakan keridhaan-Nya di antara ragam ketaatan kepada-Nya. Karena itu janganlah kalian meremehkan ketaatan kepada-Nya sedikit pun karena boleh jadi keridhaan-Nya ada pada ketaatan kepada-Nya yang sedikit itu. Kedua, Allah SWT merahasiakan murka-Nya di antara kemaksiatan kepada-Nya. Karena itu janganlah kalian meremehkan kemaksiatan kepada-Nya sedikit pun karena boleh jadi di situlah letak kemurkaan-Nya. Ketiga, Allah SWT merahasiakan perwalian-Nya di antara para hamba-Nya yang taat. Karena itu janganlah kalian meremehkan salah seorang pun dari mereka karena boleh jadi dia adalah wali-Nya.” (Al-Ghazali, Ihya’ al-‘Ulum ad-Din, IV/49).

Wa mâ tawfîqi illâ bilLâh. []


Oleh: Arief B. Iskandar
(Khadim Ma'had Wakaf Darun Nahdhah al-Islamiyah)

Posting Komentar

0 Komentar